/ Groen en water

Het onderhouden van de bomen en het verwijderen van onkruid in de beplanting in de openbare ruimte zijn werkzaamheden die behoren tot het reguliere groenonderhoud. Het onkruid wordt bestreden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. In goten van wegen en gedeelten van voetpaden wordt gewerkt met borstelmachines die het onkruid los borstelen. Het vrijgekomen onkruid wordt opgeveegd. Soms worden branders ingezet, ondanks dat deze methode minder effectief is dan het gebruik van chemische middelen.

WATER

De meeste oevers in Westergouwe zijn natuurvriendelijk uitgevoerd, dat wil zeggen dat er een flauw talud is toegepast en langs de oever een brede rietkraag is aangebracht. Als er vuil in de watergangen of Westergouweplas drijft, zorgt het Projectbureau Westergouwe ervoor dat het eruit gehaald wordt. De natuurlijke oevers vergen weinig onderhoud. Vanzelfsprekend wordt er bij onderhoud rekening gehouden met de natuur, zoals bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zorgt voor veilige dijken (Ringvaart en Hollandsche IJssel), optimale waterstanden, zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater.

VAREN IN DE WESTERGOUWEPLAS

Westergouwe-I kenmerkt zich door veel water van voornamelijk de Westergouweplas. Er mag gevaren worden met een roeiboot of kano, maar de roeiboot of kano die in het water gebruikt wordt, mag achteraf niet in het water blijven liggen. Deze moet op de kant worden opgeslagen (dus geen vaste ligplaatsen).

De vaardiepte van de waterplas varieert tussen 0,5 meter bij de oevers, 1,0 meter in het grootste deel van de plas en 1,5 meter op specifieke punten. In droge zomers kan het waterpeil maximaal enkele decimeters lager zijn. De doorvaarthoogte van de twee bruggen is 1,5 meter boven waterpeil. Dit betreft de brug vanaf de centrale ontsluitingsweg naar het tweede wooneiland en de brug voor langzaam verkeer (en nood- en hulpdiensten) aan de noordkant van het eerste wooneiland. De verbinding van het tweede naar het eerste eiland is een dam met duiker.

SPEELPLEKKEN

In de Westergouwe krijgt elk buurtje op den duur een eigen speelplek. Zo mogelijk proberen we de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de speelvoorziening.