/ Groen en water

Het onderhouden van de bomen en het verwijderen van onkruid in de beplanting in de openbare ruimte zijn werkzaamheden die behoren tot het reguliere groenonderhoud. Het onkruid wordt bestreden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. In goten van wegen en gedeelten van voetpaden wordt gewerkt met borstelmachines die het onkruid los borstelen. Het vrijgekomen onkruid wordt opgeveegd. Soms worden branders ingezet, ondanks dat deze methode minder effectief is dan het gebruik van chemische middelen.

WATER

De meeste oevers in Westergouwe zijn natuurvriendelijk uitgevoerd, dat wil zeggen dat er een flauw talud is toegepast en langs de oever een brede rietkraag is aangebracht. Als er vuil in de watergangen of Westergouweplas drijft, zorgt het Projectbureau Westergouwe ervoor dat het eruit gehaald wordt. De natuurlijke oevers vergen weinig onderhoud. Vanzelfsprekend wordt er bij onderhoud rekening gehouden met de natuur, zoals bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zorgt voor veilige dijken (Ringvaart en Hollandsche IJssel), optimale waterstanden, zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater.

VAREN IN DE WESTERGOUWEPLAS

Westergouwe-I kenmerkt zich door veel water van voornamelijk de Westergouweplas. Er mag gevaren worden met een roeiboot of kano, maar de roeiboot of kano die in het water gebruikt wordt, mag achteraf niet in het water blijven liggen. Deze moet op de kant worden opgeslagen (dus geen vaste ligplaatsen).

De vaardiepte van de waterplas varieert tussen 0,5 meter bij de oevers, 1,0 meter in het grootste deel van de plas en 1,5 meter op specifieke punten. In droge zomers kan het waterpeil maximaal enkele decimeters lager zijn. De doorvaarthoogte van de twee bruggen is 1,5 meter boven waterpeil. Dit betreft de brug vanaf de centrale ontsluitingsweg naar het tweede wooneiland en de brug voor langzaam verkeer (en nood- en hulpdiensten) aan de noordkant van het eerste wooneiland. De verbinding van het tweede naar het eerste eiland is een dam met duiker.

SPEELPLEKKEN

In de Westergouwe krijgt elk buurtje op den duur een eigen speelplek. Zo mogelijk proberen we de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de speelvoorziening.

WATERKWALITEIT IN WESTERGOUWE

We krijgen van tijd tot tijd vragen uit de wijk met betrekking tot het water. Waarom groeien er planten in het water? Mag ik er zwemmen? Is de waterkwaliteit goed?

Bij de planvorming en bij de bouw van Westergouwe is de waterkwaliteit een belangrijk uitgangspunt. De ambitie is om binnen Westergouwe -binnen de beperkingen van de omstandigheden in de diepste polder van Nederland- de best haalbare waterkwaliteit te realiseren. Er wordt ingezet op het bereiken van een op lange termijn goed en beheersbaar ecologisch potentieel. De ecologische waterkwaliteit is de kwaliteit van het water die voldoet aan de eisen van de plaatselijke flora en fauna (zowel in het water als daaromheen). De kwaliteit van het water wordt met regelmaat gecontroleerd en de resultaten daarvan afgestemd met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat Westergouwe al een goede waterkwaliteit heeft en door experts als ‘ecologisch goed’ wordt aangemerkt.

Actief watersysteem
Westergouwe heeft, als gevolg van de diepe ligging in de Zuidplaspolder, een actief en kwelrijk watersysteem en water dat ondanks maatregelen om de kwel te onderdrukken rijk is aan voedingsstoffen. Dit betekent dat in de zomer veel waterplanten zullen groeien in het water in Westergouwe. De kwel, die doorgaans zuurstofarm en ijzerrijk is, zorgt voor een slechte waterkwaliteit en bruin water door IJzeroxiden en een blijvende (ongewenste) bron van Chloriden, Nitraten en Fosfaten. Elders in de Zuidplaspolder is het water hierdoortroebeler en minder plantrijk, met als resultaat dat er een overvloed aan algen aanwezig is. Deze situatie kan tijdelijk ook in Westergouwe voorkomen, mede als gevolg van extreme weeromstandigheden of de fasering en ontwikkeling van het watersysteem. Projectbureau Westergouwe houdt de hoeveelheid algen in de gaten en treft maatregelen indien nodig. Aan waterplanten wordt in principe niets gedaan tenzij vanuit beheersoogpunt noodzakelijk. Het water komt fasegewijs tot stand en heeft in afgeronde vorm meerdere seizoenen de tijd nodig om als watersysteem tot rust te komen.

Geen zwemwater
Zelfs bij deze ecologisch goede waterkwaliteit zijn er zaken om mee rekening te houden bij activiteiten op of bij het water. Het water is bedoeld als ruimtelijke kwaliteit voor de wijk, als natuurwaarde voor vogels en andere flora en fauna en als waterberging voor hevige neerslag. Het water, zowel in de Westergouweplas als in de Groenblauwe zone, is niet bestemd is als zwemwater. Ook in de toekomst zal dit niet het geval zijn.

In een voorgaande zomer is er eens een geval gemeld van ‘zwemmersjeuk’ als gevolg van zwemmen in het water van de Westergouweplas. Zwemmen in de Westergouweplas wordt ontraden. Projectbureau Westergouwe geeft daarnaast een permanent negatief zwemadvies voor het water in de natuurspeelplaats van de GroenBlauwe zone. Ook dit water is bedoeld als water voor natuur en waterberging en niet als zwemwater. Zwemmersjeuk is erg vervelend. Gelukkig kan het geen kwaad, gaat het vanzelf over en is het niet besmettelijk. Zie voor meer informatie https://www.thuisarts.nl/zwemmersjeuk

Een bijdrage leveren
U kunt zelf een bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit in Westergouwe door;

  • geen auto’s op straat wassen en geen afval of vloeistoffen in de rioolputten lozen.Dit leidt direct tot vervuiling van het water. Westergouwe heeft een gescheiden rioolsysteem, via de straatkolken en regenwaterafvoeren komt neerslag (en dus ook andere vloeistoffen) in het oppervlaktewater terecht.
  • geen eenden en andere waterdieren voeren.Uit onderzoek blijkt dat veel brood en ander voedsel niet door de eenden wordt opgegeten. Het zakt naar de bodem en zorgt voor eutrofiëring (overbemesting) van het water. Hierdoor ontstaat bovenmatige algen- en plantengroei. Daarnaast trekt het overgebleven voedsel ook ander ongedierte aan. Het verteringsstelsel van eenden en andere watervogels is niet op brood eten ingericht. Hierdoor krijgen ze gezondheidsproblemen en gaan ze eerder dood. Het lijkt dus dat we de eendjes goed doen, het tegenovergestelde is waar.
  • ruim hondenpoep op.Wij doen een dringend beroep op bewoners om hondenpoep altijd op te ruimen, hondenbezitters hebben een opruimplicht. Uiteindelijk komen de uitwerpselen en bacteriën in het oppervlaktewater terecht.
  • groene overs aanleggen en onderhouden.Goed onderhouden groene oevers helpen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Sloten en oevers hebben een stabiliserend effect op de nutriëntenbelasting door een groter hoeveelheid randen met beplanting die nutriënten vastleggen en een mindere gevoeligheid voor wind. Als u een oever op/aan uw erfgrens heeft kunt u hier een bijdrage in leveren.