/ Disclaimer

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die in acht wordt genomen bij de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de makers van deze website is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van deze website over te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud van door derden aangeboden informatie, waarnaar op deze website wordt verwezen, is door de makers van deze website niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Iedere aansprakelijkheid in dit kader wijzen wij nadrukkelijk van de hand.

Wij sluiten alle aansprakelijk uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.